Texas Oldtime Fiddlers Association - Groesbeck 2011

Photographers: Nonie & Mia Orosco