Texas Oldtime Fiddlers Association - Belton 2011

Photographer: Nonie & Mia Orosco